fbpx

Privacy Policy

Geldig van en laatst geüpdatet op 1 mei 2020

Met onderstaand privacy- en cookiebeleid wil Topline Entertainment VOF inzicht geven hoe het met jouw gegevens omgaat en hoe zij deze zal gebruiken. Mocht je naar aanleiding van dit privacy- en cookiebeleid nog vragen hebben, neem dan contact contact@toplineentertainment.nl.

Definities

In dit Privacy- en cookiebeleid worden de volgende begrippen of definities gebruikt: a.) Privacy- en cookiebeleid: de op deze pagina beschreven onderwerpen, thema’s en voorwaarden van de handelswijze van Topline Entertainment VOF op de websites. b.) Dienstverlening: de diensten die Topline Entertainment VOF aanbiedt. Denk aan de websites en mailings. c.) Persoonsgegevens: elke vorm van informatie waarmee Topline Entertainment VOF jou direct of indirect kan herleiden of onderscheiden. Bijvoorbeeld een naam, e-mailadres of een IP-adres. d.) Verwerking (Verwerken, Verwerkt): al het gebruik van jouw Persoonsgegevens zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Topline Entertainment VOF verwerkt bijvoorbeeld Persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de website van Topline Entertainment VOF. e.) Account: je persoonlijke registratie via de bovenstaande websites of apps van Topline Entertainment VOF waarmee jij toegang tot de Dienstverlening krijgt. f.) Apparaten: de verschillende apparaten, zoals PC’s, smartphones of tablets, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Dienstverlening. g.) Content: tekst, informatie en audiovisueel materiaal die Topline Entertainment VOF als onderdeel van de Dienstverlening beschikbaar stelt. h.) Topline Entertainment VOF is de verantwoordelijke entiteit voor de Verwerking van jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt Topline Entertainment VOF van jou?

Topline Entertainment VOF verwerkt de volgende Persoonsgegevens van jou, voor de doeleinden die later in dit privacy- en cookiebeleid zijn toegelicht:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Woonplaats;
 • Land;
 • Voorkeuren en eventueel geolocatie na uitdrukkelijke toestemming

Het is niet vanzelfsprekend dat Topline Entertainment VOF alle hierboven genoemde gegevens van jou gebruikt. Dit hangt af van doeleinden zoals die verder in onderstaand privacy- en cookiebeleid worden beschreven.

Voor welke doelen verwerkt Topline Entertainment VOF jouw persoonsgegevens?

Topline Entertainment VOF verwerkt jouw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a.) Om de Dienstverlening te kunnen bieden: Topline Entertainment VOF gebruikt bijvoorbeeld het Account om je toegang te verlenen tot de Dienstverlening en de Content. Gegevens die bij registratie of gebruik van een Account worden opgegeven (zoals naam en geboortedatum) kunnen worden gebruikt om na te gaan of je voldoet aan de gestelde eisen (bijvoorbeeld leeftijdscontrole). Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld (wijzigingen in) de Dienstverlening of gepland onderhoud (service e-mails). b.) Voor de afwikkeling van de betalingen: bepaalde gegevens die tijdens de registratie of gebruik van de Dienstverlening worden gevraagd kunnen nodig zijn voor de afwikkeling van de facturatie en de betaling voor de Dienstverlening. c.) Voor toezending van nieuwsbrieven en acties: Topline Entertainment VOF kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail, SMS, zogenaamde push-berichten vanuit apps of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen onder de aandacht te brengen (actie e-mails), of om jou op de hoogte te houden over de Dienstverlening en de Content (nieuwsbrief e-mails). Je kan je hiervoor op elk gewenst moment voor afmelden. d.) Om misbruik tegen te gaan: Topline Entertainment VOF Verwerkt jouw Persoonsgegevens en je gebruik van de Dienstverlening ook om misbruik van de Dienstverlening en de Content tegen te gaan, om fraude (bijvoorbeeld met creditcards of andere betaalmiddelen) te voorkomen, en om rechten van anderen (inclusief de rechthebbenden op de Content) veilig te stellen. e.) Naleving wet- en regelgeving: Jouw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op Topline Entertainment VOF rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle. f.) Profiel opbouwen: Topline Entertainment VOF streeft ernaar de Dienstverlening zo relevant mogelijk te laten zijn voor jou. Om dit te kunnen doen, houdt Topline Entertainment VOF een profiel bij op basis van je gebruik van de Dienstverlening om een beeld te krijgen van jouw vermoedelijke interesses. Bijvoorbeeld doordat Topline Entertainment VOF bijhoudt welke Content je opvraagt of welke aankopen (zoals tickets, consumpties, merchandise of reispakket) je doet. Of doordat Topline Entertainment VOF je locatiegegevens (na uitdrukkelijke toestemming) gebruikt. Op basis van deze interesses kan Topline Entertainment VOF dan de Content, inclusief advertenties op Topline Entertainment VOF websites en apps, (laten) aanpassen. Topline Entertainment VOF kan deze profielen ook inzetten voor campagnes voor online adverteerders. Topline Entertainment VOF is en blijft eigenaar van deze profielen en zal deze profielen nooit beschikbaar stellen aan derde partijen. Topline Entertainment VOF deelt met de adverteerders enkel de beschrijvende informatie (voorbeeld, maar niet beperkt tot: vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar), zodat advertenties aansluiten bij de interesses. g.) Om de Dienstverlening te verbeteren en algemene trends te identificeren: Topline Entertainment VOF gebruikt jouw gegevens om in algemene zin te analyseren hoe de Dienstverlening gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienstverlening en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen Apparaten of browsers je de Content opvraagt. h.) Voor marktonderzoek: Topline Entertainment VOF kan contact opnemen met jou en voormalige gebruikers en bezoekers van de Dienstverlening die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. Topline Entertainment VOF kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan jou en anderen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien daarvoor eerst toestemming is gegeven.

Op basis van welke grondslag verwerkt Topline Entertainment VOF jouw persoonsgegevens?

Topline Entertainment VOF Verwerkt jouw Persoonsgegevens hoofdzakelijk omdat dit noodzakelijk is om haar Dienstverlening te kunnen leveren. Bijvoorbeeld omdat Topline Entertainment VOF jou hiermee toegang kan verlenen tot haar websites, apps of evenementen. Ook kan het zijn dat Topline Entertainment VOF jouw Persoonsgegevens Verwerkt omdat dit moet op basis van wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Topline Entertainment VOF kan de gegevens ook Verwerken omdat zij hier zelf of een derde een gerechtvaardigd belang bij hebben, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zal Topline Entertainment VOF altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang. Tot slot kan Topline Entertainment VOF Persoonsgegevens Verwerken op basis van je toestemming. Topline Entertainment VOF vraagt bijvoorbeeld jouw toestemming voordat ze tracking cookies plaatsen en uitlezen of voordat ze je (elektronische) commerciële boodschappen toesturen.

Hoe verkrijgt Topline Entertainment VOF jouw persoonsgegevens?

Topline Entertainment VOF verkrijgt jouw Persoonsgegevens op de volgende manieren: a.) Direct van jou zelf: bijvoorbeeld als jij een Account aanmaakt, als jij jezelf opgeeft voor een speciale actie of promotie, als je een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt (bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienstverlening of als Topline Entertainment VOF jou de gelegenheid biedt om zelf informatie te plaatsen op hun websites of apps). b.) Als gevolg van het gebruik van de Dienstverlening: jij hebt met jouw Account toegang tot de Dienstverlening. Daarnaast kan Topline Entertainment VOF de Dienstverlening ook aanbieden aan personen zonder Account. Als jij daarvoor toestemming geeft, kan Topline Entertainment VOF in het kader van de Dienstverlening de unieke kenmerken van het gebruikte Apparaat uitlezen en opslaan. Aan de hand van het Account en/of de unieke kenmerken van het Apparaat waarmee jij toegang hebt tot de Dienstverlening, kan Topline Entertainment VOF bijhouden welk gebruik jij maakt van de Dienstverlening, inclusief de Content die met gebruikmaking van het Account wordt bekeken. Voor zover gebruik wordt gemaakt van mobiele Apparaten, wordt in het kader van de Dienstverlening de locatie van het Apparaat doorgegeven aan Topline Entertainment VOF. Voorafgaand aan installatie van een app op een mobiel Apparaat, wordt uitdrukkelijk toestemming aan jou gevraagd om jouw locatiegegevens vast te mogen leggen en te mogen gebruiken. Topline Entertainment VOF maakt daarnaast gebruik van cookies (zie onderstaand in dit privacy- en cookiebeleid) om gegevens te verzamelen over het gebruik van de Dienstverlening. c.) Van derden: als jij of een andere bezoeker van een website of app bijvoorbeeld sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in de Dienstverlening, kan Topline Entertainment VOF bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals – maar niet beperkt tot – Facebook en Twitter. Topline Entertainment VOF kan ook informatie ontvangen van partners die worden ingezet bij de Dienstverlening. Topline Entertainment VOF maakt bijvoorbeeld gebruik van de diensten van andere partijen die haar helpen het gebruik van de Content en haar websites en apps in kaart te brengen en te analyseren. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics. Dit is een leverancier die het voor Topline Entertainment VOF inzichtelijk maakt hoe jij een Topline Entertainment VOF website bekijkt (waar klik je op en hoe vaak). Ook kan gedacht worden aan partners die in opdracht van jou voor de betaling van de Dienstverlening zorgen. Voorbeelden zijn, maar niet beperkt tot, iDeal en PayPal die de betalingstransacties verzorgt tussen jou en diensten en producten die Topline Entertainment VOF aanbiedt.

Met wie deelt Topline Entertainment VOF jouw persoonsgegevens?

a.) Binnen de organisatie van Topline Entertainment VOF: de verzamelde Persoonsgegevens worden door Topline Entertainment VOF mede Verwerkt voor de aan Topline Entertainment VOF gelieerde ondernemingen. Deze ondernemingen kunnen toegang krijgen tot jouw Persoonsgegevens voor zover dat past binnen de doeleinden die in dit Privacy- en cookie beleid worden beschreven. b.) Met (andere) leveranciers van Topline Entertainment VOF: Topline Entertainment VOF kan jouw Persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld een mailingbedrijf, callcenter, incassobureau, marktonderzoeksbureau, eventpartners of de partij die in opdracht van Topline Entertainment VOF betrokken is bij de technische realisatie van een website of app). Waar mogelijk verplicht Topline Entertainment VOF deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat Topline Entertainment VOF het doel en middelen voor deze Verwerkingen bepaalt en de verwerker alleen volgens de instructies en (beveiliging)standaarden van Topline Entertainment VOF met jouw gegevens mag omgaan. De voorwaarden legt Topline Entertainment VOF met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Als derde partijen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, heeft Topline Entertainment VOF met deze partijen (aanvullende) afspraken gemaakt. Met deze verwerkers sluit Topline Entertainment VOF een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses genoemd). In het geval de gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten sluit Topline Entertainment VOF ook het modelcontract af of laat Topline Entertainment VOF dit plaatsvinden onder het zogenaamde EU-VS privacyschild. c.) Met andere partners van Topline Entertainment VOF: in specifieke gevallen is het in het kader van de hiervoor beschreven doeleinden nodig om Persoonsgegevens te delen met derden die deze Persoonsgegevens zelfstandig gebruiken. Daarnaast kan Topline Entertainment VOF voor marketingdoeleinden Persoonsgegevens verstrekken aan andere door Topline Entertainment VOF geselecteerde partners. Daarvoor zal Topline Entertainment VOF eerst afzonderlijk toestemming aan je vragen. d.) Met de autoriteiten en anderen: In uitzonderlijke gevallen kan Topline Entertainment VOF Persoonsgegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als Topline Entertainment VOF daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

Hoe lang bewaart Topline Entertainment VOF jouw persoonsgegevens?

Topline Entertainment VOF bewaart jouw Persoonsgegevens zolang noodzakelijk is. Topline Entertainment VOF bewaart jouw gegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van de Dienstverlening en bij inactiviteit een periode van 3 (drie) jaar erna. Dit doet Topline Entertainment VOF zodat je bij heractivatie eenvoudig verder gebruik kunt maken van de Dienstverlening. Ben je een lange periode inactief (langer dan 3 (drie) jaar), dan zal Topline Entertainment VOF jouw gegevens mogen verwijderen. Uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat Topline Entertainment VOF bepaalde gegevens nog langer moet bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting deze 7 (zeven) jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Hoe beveiligt Topline Entertainment VOF jouw persoonsgegevens?

Topline Entertainment VOF handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de Verwerking van jouw Persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen. Als Topline Entertainment VOF derden inschakelt, dan legt zij deze een zelfde beveiligingsniveau op.

Wat zijn jouw rechten?

Personen van wie Persoonsgegevens worden Verwerkt, hebben op grond van de wet bepaalde rechten. Jij kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de Persoonsgegevens die door Topline Entertainment VOF Verwerkt worden en deze desgewenst aanpassen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Topline Entertainment VOF via e-mail, telefoon, post en/of SMS, of jouw gegevens (laten) verwijderen conform de daarvoor geldende regelgeving. Tot slot wijst Topline Entertainment VOF je op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Topline Entertainment VOF probeert ervoor te zorgen dat je deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld doordat je gegevens kunt inzien, corrigeren of verwijderen. Ook kun je voor het uitoefenen van deze rechten contact opnemen via het e-mailadres contact@toplineentertainment.nl Topline Entertainment VOF zal binnen 4 weken op jouw verzoek reageren.

Wat zijn cookies en hoe werken ze?

Cookies zijn kleine bestandjes die vanuit de websites of apps kunnen worden geplaatst op jouw Apparaten. Zo kan je bijvoorbeeld bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen op jouw Account. Ook van andere bezoekers van de websites van Topline Entertainment VOF (die niet zijn ingelogd met een Account) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de websites. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als jij je browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend gebruik van de Dienstverlening worden uitgelezen. Voor zover Topline Entertainment VOF met behulp van cookies Persoonsgegevens verzamelt, worden die Verwerkt conform de bepalingen van dit Privacy- en cookie beleid. Voordat Topline Entertainment VOF niet-functionele cookies plaatst, informeert Topline Entertainment VOF je hierover en vraagt het jouw toestemming. Pas nadat de toestemming is gegeven, worden deze cookies geplaatst en uitgelezen. Topline Entertainment VOF plaatst zelf cookies om jou bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat je opnieuw moet inloggen met je Account. Topline Entertainment VOF kan ook cookies plaatsen voor het maken van profielen. Topline Entertainment VOF kan ook tracking-cookies plaatsen, die worden gebruikt door Topline Entertainment VOF als je als bezoeker doorklikt naar websites van derden waar Topline Entertainment VOF advertenties kan plaatsen. Daarnaast maakt Topline Entertainment VOF gebruik van derden om het gebruik van haar Content, websites, apps en de Dienstverlening te analyseren. Deze derden plaatsen voor Topline Entertainment VOF ook cookies op jouw Apparaten, die gebruikt worden om in kaart te brengen hoe je de Dienstverlening gebruikt. Bijvoorbeeld Google Analytics. Cookies van derde partijen worden door derde partijen op jouw Apparaten geplaatst, en alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Derden die via de Dienstverlening cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld advertentienetwerken die de advertenties plaatsen op de websites van Topline Entertainment VOF. Advertentienetwerken laten doorgaans zogenaamde “tracking cookies” achter op je Apparaten. Tracking cookies stellen adverteerders in staat jouw surfgedrag te volgen, zodat zij zoveel mogelijk relevante advertenties kunnen tonen op websites die je bezoekt. Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook en Twitter kunnen cookies plaatsen via de websites van Topline Entertainment VOF. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van Topline Entertainment VOF kunnen worden aangeboden om Content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”). Onderstaand laat een overzicht zien van alle cookies die worden geplaatst vanaf de websites of apps van Topline Entertainment VOF:

 • Cookie consent (voor het opslaan van de cookie voorkeuren);
 • Google Tag manager (analyse pixel die wordt gebruikt voor verbetering van de website en apps);
 • Google Analytics (analyse pixel die wordt gebruikt voor onderzoek)
 • GA Audience (analyse pixel die wordt gebruikt voor het beter inzichtelijk maken van de doelgroep);
 • Facebook pixel (tracking pixel die wordt gebruikt voor re-targeting binnen Facebook)
 • Intercom (de informatie uit de dialoog wordt gebruikt om tot de juiste relevante antwoorden te komen waar je naar op zoek bent)

Wil je meer informatie over de cookies die andere partijen plaatsen vanaf de websites of apps van Topline Entertainment VOF en over hoe en waarvoor deze cookies worden gebruikt, lees dan het privacy- en cookiebeleid van deze partijen die zij publiceren op hun websites of apps. Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Dienstverlening geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de help-functie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. Een bezoeker van de website of een gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, moet deze instellingen zelf wijzigen in alle browsers en op alle Apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat je geen gebruik kan maken van (alle mogelijkheden van) de Dienstverlening.

Maakt Topline Entertainment VOF aanpassingen van het privacy- en cookiebeleid?

Het kan zijn dat Topline Entertainment VOF in de toekomst besluit tot een (eenzijdig) aanpassing van dit privacy- en cookiebeleid. Topline Entertainment VOF raadt dan ook aan om regelmatig dit privacy- en cookiebeleid op wijzigingen te controleren. Mochten er ingrijpende wijzigingen zijn, dan zal Topline Entertainment VOF jou hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde privacy- en cookiebeleid. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy- en cookiebeleid kan altijd op de betreffende Topline Entertainment VOF websites of apps worden geraadpleegd.